Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling bevestigd worden.
Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragingspenaliteiten aan.
De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.
Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend te worden.
Alle facturen zijn betaalbaar te Mechelen.
Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar bij levering.
Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van 75€ alsmede een verwijlintrest van 10% per jaar.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
EIGENDOMSVOORBEHOUD De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
In geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Algemene Voorwaarden